Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

   ‘‘ছক’’

জেলার নামঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

উপজেলাঃ জুরাছড়ি।

৪নং দুমদুম্যা ইউনিয়ন                     বয়স্কভাতা

 

ক্র: নং

ভাতাভোগীর নাম

পিতার/ম্বামীর নাম

বয়স

ভাতা পরিশোধ বহি নং

ব্যাংক হিসাব নং

ওয়ার্ড নং

গ্রাম/মহল­v

সর্বশেষ ভাতা পরিশোধের তারিখ

1.

প্রেম সেন চাকমা

সোনা চান চাকমা

77

83

B-496

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

2.

রবি চন্দ্র চাকমা

মৃত অঙা চাকমা

70

13

B-602

গন্ডাছড়া

25/06/12

3.

পুক চান চাকমা

ভাগ্য চন্দ্র চাকমা

75

1

B-471

বামে সুবলং

25/06/12

4.

পাথর মনি চাকমা

যতন্যা চাকমা

71

85

B-478

বামে সুবলং

25/06/12

5.

চির মনি চাকমা

জগৎ চন্দ্র চাকমা

78

86

B-503

বরকলক

25/06/12

6.

রাই মোহন চাকমা

ভুগন্যা চাকমা

75

87

B-487

চাম্পাইছড়া

25/06/12

7.

পেদী চাকমা

ম্বামী যতন্যা চাকমা

83

88

B-513

বামে সুবলং

25/06/12

8.

রঙ্গ দেবী চাকমা

ম্বামী গদারাম চাকমা

71

89

B-499

বরকলক

25/06/12

9.

কামিনী চাকমা

ম্বামী মানিক চাকমা

67

90

B-750

বামে সুবলং

25/06/12

10.

ভাগ্য দেবী চাকমা

ম্বামী টিংকু চাকমা

75

91

B-493

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

11.

দীনলতা চাকমা

ম্বামী ভদ্রসেন চাকমা

72

92

B-749

বামে সুবলং

25/06/12

12.

দীন মোহন চাকমা

বড়পেদা চাকমা

78

93

B-508

বরকলক

25/06/12

13.

মৃগসেন চাকমা

সোনা চান চাকমা

73

94

B-601

বরকলক

25/06/12

14.

মেঘনাথ চাকমা

নবীন চন্দ্র চাকমা

71

95

B-507

বরকলক

25/06/12

15.

সুবিধন চাকমা

মনিন্দ্র লাল চাকমা

63

96

B-485

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

16.

চিংগু গুলা চাকমা

দিলীপ চাকমা

63

97

B-472

বেতছড়ি

25/06/12

17.

পদ্মা নন্দী চাকমা

ম্বামী হংস চাকমা

70

98

B-582

বামে সুবলং

25/06/12

18.

ধনলতা চাকমা

ম্বামী গন্ধ মনি চাকমা

69

394

B-504

বরকলক

25/06/12

19.

রাদেকা চাকমা

ম্বামী কালা মরত চাকমা

65

101

B-512

বরকলক

25/06/12

20.

হরিণ মালা চাকমা

ম্বামী অশ্বিনী রঞ্জন চাকমা

75

102

B-483

তেছড়ি

25/06/12

21.

তেজেন্দ্র চাকমা

চিত্ত রঞ্জন চাকমা

75

103

B-488

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

22.

অমর ধন চাকমা

রংসেই চাকমা

75

104

B-486

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

23.

হিরত চন্দ্র চাকমা

পালক্যা চাকমা

72

105

B-470

বামে সুবলং

25/06/12

24.

বিজয় শংকর চাকমা

সমমনি চাকমা

75

106

B-502

বরকলক

25/06/12

25.

নতুন চন্দ্র চাকমা

কামিনী কামত্ম চাকমা

70

107

B-475

বরকলক

25/06/12

26.

অনিবালা চাকমা

ম্বামী রাঙা মরত চাকমা

85

108

B-481

বরকলক

25/06/12

27.

লালচিং পাংখোয়া

ম্বামী সাংজীম পাংখোয়া

65

109

B-405

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

28.

চিগন্যা চাকমা

ম্বামী কালা আরবো চাকমা

70

110

B-491

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

29.

কালেন্দী রানী চাকমা

ম্বামী নিত্য লাল চাকমা

72

111

B-514

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

30.

আজো রানী চাকমা

ম্বামী মিলন চাকমা

70

112

B-815

বরকলক

25/06/12

31.

রাঙা বলী চাকমা

মৃত শীব রতন চাকমা

65

113

B-814

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

32.

কিনাধন চাকমা

মৃত কামদেব চাকমা

65

114

B-779

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

33.

বাইন্দু চাকমা

সুরেশ চন্দ্র চাকমা

75

115

B-445

ছোট কুড়াদিয়া

25/06/12

34.

লবিন্দ্র চাকমা

মৃত মেয়ে মোহন চা

95

116

B-791

ছোট কুড়াদিয়া

25/06/12

35.

ফুলনাথ চাকমা

কামেনী মোহন চা

65

117

B-468

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

36.

চিত্ররেখা চাকমা

ম্বামী শুক্রবাহু চাকমা

72

118

B-645

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

37.

জাল্যা মালা তঞ্চঙ্গ্যা

ম্বামী পরক চান তঞ্চঙ্গ্যা

75

119

B-786

ডেবাছড়া

25/06/12

38.

জুগেশ্বরী চাকমা

ম্বামী মৃত বীরবাহু চাকমা

70

120

B-790

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

39.

গুল কানি চাকমা

ম্বামী বড়পেদা চাকমা

65

121

B-451

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

40.

সুখ্যাবী তঞ্চঙ্গ্যা

ম্বামী ত্রিদিব তঞ্চঙ্গ্যা

65

136

B-812

বগাখালী

25/06/12

41.

যত্ন শোভা চাকমা

ম্বামী জয়মত্ম কুমার চাকমা

74

122

B-454

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

42.

চার্য্য মনি চাকমা

বিজুরাম চাকমা

84

123

B-406

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

43.

দয়াল চন্দ্র চাকমা

মৃত দেমপুন চাকমা

72

124

B-780

দুমদুম্যা

25/06/12

44.

জুরমন চাকমা

নগেন্দ্র চাকমা

60

125

B-443

পুকছড়ি

25/06/12

45.

নীল বরন চাকমা

নগেন্দ্র চাকমা

85

126

B-457

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

46.

জলিত্ত তঞ্চঙ্গ্যা

অমিত তঞ্চঙ্গ্যা

67

127

B-787

পুকছড়ি

25/06/12

47.

ধুনংবী চাকমা

ম্বামীমেয়ে চন্দ্র চাকমা

70

128

B-446

বগাখালী

25/06/12

48.

মেনগা চাকমা

ম্বামীস্নেহ কুমার চাকমা

73

129

B-744

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

49.

পিত্তিলতা চাকমা

ম্বামী জয়রাম চাকমা

72

130

B-643

বগাখালী

25/06/12

50.

রমন্দ তঞ্চঙ্গ্যা

সচিত্র তঞ্চঙ্গ্যা

69

131

B-642

বগাখালী

25/06/12

51.

সুরেশ পুদি চাকমা

ম্বামী শুক্র দাস চাকমা

68

132

B-644

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

52.

লক্ষী চন্দ্র চাকমা

মৃত শুক্র মনি চাকমা

73

133

B-747

আদিআর ছড়া

25/06/12

53.

রাজ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা

রাঙ্গা চান তঞ্চঙ্গ্যা

70

134

B-760

বগাখালী

25/06/12

54.

লেদবো তঞ্চঙ্গ্যা

নিরক তঞ্চঙ্গ্যা

70

135

B-652

বগাখালী

25/06/12

55.

দীন মোহন চাকমা

মৃত বিক্ষু মনি চাকমা

69

137

B-752

করল্যাছড়ি

25/06/12

56.

হেমমত্ম চাকমা

মৃত সত্যবান চাকমা

67

173

B-778

করল্যাছড়ি

25/06/12

57.

মেনগা চাকমা

ম্বামী ভূবন বিজয় চাকমা

72

138

B-781

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

58.

দয়েমুগি চাকমা

ম্বামী অরুন কুমার চাকমা

67

140

B-647

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

59.

তিলক পুদি চাকমা

ম্বামী কালী মোহন চাকমা

99

141

B-466

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

60.

রমেশ পুদি চাকমা

ম্বামী চিগন মরত চাকমা

69

142

B-701

করল্যাছড়ি

25/06/12

61.

সুরেশ মোহন চাকমা

মৃত তেজেন্দ্র চাকমা

70

143

B-751

বান্দরছড়া

25/06/12

62.

মেরেগেন্দ্র চাকমা

মদন চাকমা

87

144

B-412

মন্দিরছড়া

25/06/12

63.

জাগুলুক্যা চাকমা

অসিত চন্দ্র চাকমা

67

145

B-437

বসিত্মপাড়া

25/06/12

64.

শিশুপাল চাকমা

পাদা চোগা চাকমা

70

146

B-434

বসিত্ম পাড়া

25/06/12

65.

নিরমুখী চাকম

কালাবো চাকমা

65

148

B-411

মন্দিরছড়া

25/06/12

66.

বিন্দু লাল চাকমা

নতুন মনি চাকমা

75

147

B-738

বসিত্ম পাড়া

25/06/12

67.

চাসপুনি চাকমা

ম্বামী রাঙাবো চাকমা

76

150

B-592

কান্দারাছড়া

25/06/12

68.

মুক্তলতা চাকমা

ম্বামী বীররাজ চাকমা

77

151

B-594

কান্দারাছড়া

25/06/12

69.

বিলোম্বী চাকমা

ম্বামী প্রমেশ চন্দ্র চাকমা

83

152

B-596

কান্দারাছড়া

25/06/12

70.

সম্রাটসুর চাকমা

প্রমেশ চাকমা

71

153

B-589

কান্দারাছড়া

25/06/12

71.

লাল বিহারী চাকমা

কালা চাকমা

70

154

B-595

কান্দারাছড়া

25/06/12

72.

রূপাচান চাকমা

পেদা চাকমা

100

155

B-597

কান্দারাছড়া

25/06/12

73.

সাধনানন্দ চাকমা

মৃত হেঙত্যা চাকমা

70

156

B-808

বসিত্মপাড়া

25/06/12

74.

মহেশ্বর চাকমা

ফুল মনি চাকমা

65

157

B-586

কান্দারাছড়া

25/06/12

75.

বৈকুমত্মলা চাকমা

ম্বামী জয় চাকমা

80

158

B-702

কান্দারাছড়া

25/06/12

76.

জ্ঞানলতা চাকমা

(নিরোদ বালা)

ম্বামী কৃপা চার্য চাকমা

70

159

B-577

মন্দিরছড়া

25/06/12

77.

পদ্ম গন্ধা চাকমা

ম্বামী মদন চাকমা

73

160

B-425

বসিত্মপাড়া

25/06/12

78.

কালামিলা চাকমা

ম্বামী মৃদুল চাকমা

65

161

B-427

বসিত্মপাড়া

25/06/12

79.

মজাগালী চাকমা

ম্বামী রজনী মোহন চাকমা

74

162

B-404

কান্দারাছড়া

25/06/12

80.

মৃদুল চাকমা

বসুমনি চাকমা

67

163

B-430

বসিত্মপাড়া

25/06/12

81.

বাসুকী রঞ্জন চাকমা

দীন মোহন চাকমা

70

164

B-418

মন্দিরছড়া

25/06/12

82.

আদিহায় চাকমা

ভদ্র চাকমা

76

165

B-428

বসিত্মপাড়া

25/06/12

83.

কালাবো চাকমা

বিনয়ধন চাকমা

67

166

B-419

গন্ডাছড়া

25/06/12

84.

অতুল কৃষ্ণ চাকমা

দুল্যা রাম চাকমা

87

167

B-408

মন্দিরছড়া

25/06/12

85.

বিনলক্ষী চাকমা

ম্বামী জ্ঞানময় চাকমা

65

168

B-823

মন্দিরছড়া

25/06/12

86.

সোনাবী চাকমা

ম্বামী উদপ্যা চাকমা

67

169

B-417

মন্দিরছড়া

25/06/12

87.

বিরেজী চাকমা

ম্বামীতেজেন্দ্র চাকমা

100

170

B-424

বসিত্মপাড়া

25/06/12

88.

তুলসী মালা চাকমা

ম্বামী চন্দ্র মোহন চাকমা

87

171

B-429

বসিত্মপাড়া

25/06/12

89.

অঙ্গনা চাকমা

ম্বামী রজনী মোহন চাকমা

72

172

B-776

বসিত্মপাড়া

25/06/12

90.

মায়াদেবী চাকমা

ম্বামী অনিল চাকমা

69

387

B-590

কান্দারাছড়া

25/06/12

91.

প্রদীপ চন্দ্র চাকমা

অবতার চাকমা

69

213

B-497

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

92.

গদারাম চাকমা

নিশি মনি চাকমা

65

415

B-498

বরকলক

25/06/12

93.

করুনা মগি চাকমা

ম্বামী দীন মোহন চাকমা

77

416

B-583

বামে সুবলং

25/06/12

94.

কগজ মনি চাকমা

সরূপ্যা চাকমা

72

417

B-477

তেছড়ি

25/06/12

95.

তিক্ত লীলা চাকমা

ম্বামী শিশির চাকমা

65

418

B-511

বামে সুবলং

25/06/12

96.

ইন্দ্র মোহন চাকমা

জমাধন চাকমা

67

419

B-501

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

97.

রবিনা চাকমা

ম্বামী হরি মোহন চাকমা

90

420

B-584

বরকলক

25/06/12

98.

কালা চোগা চাকমা

মৃ জয় মোহন চাকমা

69

421

B-581

মন্দিরছড়া

25/06/12

99.

শামিত্ম বালা চাকমা

ম্বামী নরম্যা চাকমা

65

422

B-442

বড় কুড়াদিয়া

25/06/12

100.

কামাপ্রু তঞ্চঙ্গ্যা

বিরাজ মনি তঞ্চঙ্গ্যা

70

423

B-788

কুলুকছড়া

25/06/12

101.

ইন্দ্রলতা চাকমা

ম্বামী মৃত রাজতনু চাকমা

66

424

B-800

বগাখালী

25/06/12

102.

গুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা

মহিন্দ মুয়ী তঞ্চঙ্গ্যা

69

425

B-438

বগাখালী

25/06/12

103.

পারলী চাকমা

ম্বামী বাত্তোরাম চাকমা

65

426

B-578

করল্যাছড়ি

25/06/12

104.

বীরবাহু চাকমা

জনকধন চাকমা

70

427

B-431

বসিত্মপাড়া

25/06/12

105.

রান্দালী চাকমা

মৃদুল চাকমা

75

428

B-426

বসিত্মপাড়া

25/06/12

106.

বীরেন্দ্র ত্রিপুরা

রবি চন্দ্র ত্রিপুরা

87

429

B-593

কান্দারাছড়া

25/06/12

107.

রাজেশ্বরী চাকমা

ম্বামী কান্যারাম চাকমা

76

430

B-591

কান্দারাছড়া

25/06/12

108.

কালাধন চাকমা

জলধর চাকমা

70

431

B-422

মন্দিরছড়া

25/06/12

109.

পোতালী চাকমা

ম্বামী অতুল কৃষ্ণ চাকমা

74

432

B-409

মন্দিরছড়া

25/06/12

110.

নিরধ বালা চাকমা

ম্বামী নীর লাল চাকমা

63

456

B-413

বামে সুবলং

25/06/12

111.

বিরেন্দ্র চাকমা

মৃত ধবনা চাকমা

66

511

B-755

বামে সুবলং

25/06/12

112.

ভিঙুরা চাকমা

মৃত চালকা চাকমা

65

512

B-746

হরিণছড়া

25/06/12

113.

দল কুমারী চাকমা

ম্বামী চিগন মরত চাকমা

71

513

B-753

তেছড়ি পাড়া

25/06/12

114.

চিমত্মা হরন চাকমা

মৃত বিশ্বেস্বর চাকমা

65

514

B-754

বামে সুবলং

25/06/12

115.

দয়াচান চাকমা

সরপ্যা চাকমা

67

515

B-476

ডানে তেছড়ি

25/06/12

116.

রনজিতা চাকমা

ম্বামী বুদ্ধধন চাকমা

73

516

B-482

ডানে তেছড়ি

25/06/12

117.

রসিক মোহন চাকমা

কলঙ্গ চাকমা

75

517

B-494

চাম্পাইছড়া

25/06/12

118.

মেইছামং মারমা

উৎসপ্রু মারমা

73

518

B-506

বরকলক

25/06/12

119.

স্নেহলতা চাকমা

ম্বামীতেজেন্দ্র চাকমা

70

519

B-489

চাম্পাইপাড়া

25/06/12

120.

কর্ন চাকমা

ম্বামী শরৎ মনি চাকমা

77

520

B-459

ছোট কুড়ইদিয়া

25/06/12

121.

বাত্যা চাকমা

কুমুস্যা চাকমা

73

521

B-704

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

122.

কমলা পুদি চাকমা

ম্বামীহেগেরা চাকমা

69

522

B-465

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

123.

লক্ষী মনি তঞ্চঙ্গ্যা

আগমন তঞ্চঙ্গ্যা

67

523

B-439

বগাখালী

25/06/12

124.

কৃষ্ণ মনি চাকমা

আদেক্যা চাকমা

69

524

B-692

বগাখালী

25/06/12

125.

অংগী মালা তঞ্চঙ্গ্যা

ম্বামী জলিত্ত তঞ্চঙ্গ্যা

70

525

B-789

ফুটছড়ি

25/06/12

126.

আনন্দ মোহন চাকমা

অনুদ্র চাকমা

70

526

B-700

দুমদুম্যা

25/06/12

127.

কালাচান চাকমা

মৃত বাত্তিয়ার চাকমা

73

527

B-757

কজতলী

25/06/12

128.

মালা চাকমা

ম্বামী বিলেত কুমার চাকমা

72

528

B-743

মন্দিরছড়া

25/06/12

129.

সুরেশ্বর চাকমা

সরেইয়া চাকমা

65

529

B-435

বসিত্মপাড়া

25/06/12

130.

অমত্মর খোলা চাকমা

বসুধর চাকমা

73

530

B-432

বসিত্মপাড়া

25/06/12

131.

শুক্র পুদি চাকমা

ম্বামী মৃত চন্দ্র হরি চাকমা

66

531

B-436

বসিত্ম পাড়া

25/06/12

132.

কান্যারাম চাকমা

কালা চোগা চাকমা

71

532

B-748

কান্দারাছড়া

25/06/12

133.

গনেশ্বর চাকমা

উজুমন্যা চাকমা

65

533

B-421

মন্দিরছড়া

25/06/12

134.

শম্ভুলতা চাকমা

ম্বামী মহেশ্বর চাকমা

0

534

B-585

কান্দরাছড়া

25/06/12

135.

অনিল চন্দ্র চাকমা

রমনী কামত্ম চাকমা

66

535

B-423

মন্দিরছড়া

25/06/12

136.

ভাজা চোগা চাকমা

রাম্যা চাকমা

72

588

B-756

বামে সুবলং

25/06/12

137.

সুবল গোপাল চাকমা

সুরত কামত্ম চাকমা

67

587

B-473

ডানে তেছড়ি

25/06/12

138.

করুনা মোহন চাকমা

তেজেন্দ্র চাকমা

1

536

B-415

মন্দিরছড়া

25/06/12

139.

কালা আরবো চাকমা

ইন্দ্র কামত্ম চাকমা

73

589

B-495

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

140.

রনজিত চাকমা

মৃত সুদর্শন চাকমা

70

590

B-777

বরকলক

25/06/12

141.

রঞ্জন চাকমা

রতন মোহন চাকমা

69

591

B-460

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

142.

বড় চোগা চাকমা

নিশিমন চাকমা

70

592

B-447

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

143.

মায়া রঞ্জন চাকমা

অর্জুন মনি চাকমা

65

593

B-648

দুলুছড়ি

25/06/12

144.

সিদাপুন তঞ্চঙ্গ্যা

নকুল্যা তঞ্চঙ্গ্যা

65

594

B-440

বগাখালী

25/06/12

145.

কলমালা তঞ্চঙ্গ্যা

এংগাপুরি তঞ্চঙ্গ্যা

65

595

B-801

বগাখালী

25/06/12

146.

চার্য্য মনি চাকমা

কর্ন চাকমা

75

596

B-579

করল্যাছড়ি

25/06/12

147.

বিজক ধন চাকমা

সুরত চাকমা

73

597

B-761

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

148.

সুধন্যা চাকমা

চন্দ্র কুমার চাকমা

66

598

B-580

মন্দিরছড়া

25/06/12

149.

লালন বিহারী চাকমা

বিশ্বস্বর চাকমা

65

599

B-433

বসিত্মপাড়া

25/06/12

150.

চন্দ্র লাল চাকমা

মরত্যা চাকমা

81

600

B-587

কান্দারাছড়া

25/06/12

151.

নীর লাল চাকমা

চিত্রাঙ্গ চাকমা

67

601

B-414

মন্দিরাছড়া

25/06/12

152.

নীহারিকা চাকমা

মৃত রত্নসেন চাকমা

70

602

B-677

মন্দিরাছড়া

25/06/12

153.

মধু সুদন চাকমা

ফুল কমল চাকমা

72

632

B-745

চুমাচুমি

25/06/12

154.

বিপুলেশ্বর চাকমা

কামিনী রঞ্জন চাকমা

70

633

B-484

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

155.

ইন্দ্র রাজা চাকমা

ধনজয় চাকমা

73

634

B-500

বরকলক

25/06/12

156.

রইয়া মোহন চাকমা

লাদিচুল চাকমা

 

636

B-735

বরকলক

25/06/12

157.

বাত্যা চাকমা

বিশ্বসিং চাকমা

77

637

B-598

দুমদুম্যা

25/06/12

158.

উপেন্দ্র চাকমা

মৃত কিষ্ট মনি চাকমা

65

638

B-758

বসিত্মপাড়া

25/06/12

159.

চন্দ্র প্রভা চাকমা

ম্বামী কালাবো চাকমা

70

639

B-588

কান্দারাছড়া

25/06/12

160.

আলাপ্রু মারমা

সুচাউ মারমা

65

640

B-416

মন্দিরছড়া

25/06/12

161.

পবন মনি চাকমা

গন্ধ মনি চাকমা

72

446

B-463

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

162.

বাদশা মনি চাকমা

সুর্য চন্দ্র চাকমা

65

642

B-402

আদিয়ার ছড়া

25/06/12

163.

পঞ্চ রতন চাকমা

মৃ পূর্ণ মোহন চাকমা

65

648

B-678

দুমদুম্যা

25/06/12

164.

মহামায়া চাকমা

ম্বামী বুজসেন চাকমা

65

669

B-464

বালুছড়া

25/06/12

165.

জয়মত্ম মোহন চাকমা

কালা চুল চাকমা

76

670

B-693

বগাখালী

25/06/12

166.

প্রমিলা চাকমা

ম্বামী আনন্দ মনি চাকমা

70

671

B-462

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

167.

চিত্র কুমার চাকমা

অঙ্গত চাকমা

73

673

B-673

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

168.

দুগনি চাকমা

লারেই চন্দ্র চাকমা

71

674

B-407

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

169.

নয়ন মোহন চাকমা

শঙ্খ মনি চাকমা

78

672

B-646

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

170.

লক্ষী চন্দ্র চাকমা

পালক্যা চাকমা

75

729

B-474

বেতছড়ি

25/06/12

171.

বীরনাক্ষ চাকমা

চিগন্যা চাকমা

70

730

B-509

সাপাই পাড়া

25/06/12

172.

সুরেশ্বরী চাকমা

ম্বামী হিরা মনি চাকমা

65

731

B-490

সাপাই পাড়া

25/06/12

173.

নমন জয় চাকমা

কান্দ্রা চাকমা

75

732

B-505

বরকলক

25/06/12

174.

চিগন চান চাকমা

ভাঙ্গা চাকমা

76

733

B-401

দুমদুম্যা

25/06/12

175.

মাদঙ্গলতা চাকমা

ম্বামী ললিত মোহন চাকমা

75

734

B-599

কান্দারাছড়া

25/06/12

176.

শ্রীমতি চাকমা

ম্বামী কালুধন চাকমা

65

735

B-410

মন্দিরছড়া

25/06/12

177.

লাড়েই চন্দ্র চাকমা

লক্ষণ চাকমা

85

736

B-441

দন্ডাছড়া

25/06/12

178.

কৃষ্ণ মনি চাকমা

অনুধ্বজ চাকমা

85

737

B-452

সিমাইতলী

25/06/12

179.

হাংজুয়ান পাংখোয়া

ম্বামী মৃত সম্ভুর পাংখোয়া

67

738

B-759

গন্ডাছড়া

25/06/12

180.

মৃগপুদি চাকমা

ম্বামী আল্যা চাকমা

76

739

B-455

শিমূলতলী

25/06/12

181.

ভুগন্যা চাকমা

ধারস চন্দ্র চাকমা

65

740

B-469

শিমূলতলী

25/06/12

182.

নিল প্রভা চাকমা

ম্বামীগুন মোহন চাকমা

65

741

B-453

শিমূলতলী

25/06/12

183.

চিকন মরত চাকমা

মৃত নগেন্দ্র চাকমা

69

136

B-816

বামে সুবলং

25/06/12

184.

ভদ্রসেন চাকমা

সোনা চান চাকমা

75

786

B-510

বরকলক

25/06/12

185.

সুখ্যা চাকমা

জুরশিং চাকমা

69

787

B-653

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

186.

চন্দ্রমুখী চাকমা

ম্বামী অশ্বিনী কুমার চাকমা

77

788

B-739

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

187.

হরম্যা চাকমা

অর্জুন মনি চাকমা

85

789

B-458

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

188.

ফুলেশ্বর চাকমা

ম্বামী কর্ম চাকমা

75

790

B-461

বালুছড়া

25/06/12

189.

জরমনি চাকমা

কিউমন চাকমা

75

791

B-448

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

190.

নরম্যা চাকমা

অর্জুন মনি চাকমা

70

792

B-444

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

191.

প্রমোদ সোনা চাকমা

ম্বামী কালা মরত চাকমা

69

793

B-676

কুড়াদিয়া

25/06/12

192.

বৈদ্য চাকমা

চিত্রসিং চাকমা

76

794

B-456

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

193.

দলবী চাকমা

ম্বামী নরম্যা চাকমা

75

795

B-740

ছোট কড়ইদিয়া

25/06/12

194.

কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা

হলধর চাকমা

65

796

B-403

আদি আবছড়া

25/06/12

195.

বিনদীনি চাকমা

ম্বামী হরি লাল চাকমা

69

797

B-699

বসিত্মপাড়া

25/06/12

196.

সুর্যসেন চাকমা

মৃত সয়েধন চাকমা

80

835

B-492

চাম্পাই পাড়া

25/06/12

197.

সংখুব পাংখোয়া

লাটজোয়ার পাংখোয়া

70

836

B-650

গন্ডাছড়া

25/06/12

198.

রমনলখাম পাংখোয়া

থোয়াইসেই পাংখো

69

837

B-649

গন্ডাছড়া

25/06/12

199.

গলাধন তঞ্চঙ্গ্যা

ম্বামী চন্দ্র চোগা তঞ্চঙ্গ্যা

67

838

B-672

বগাখালী

25/06/12

200.

দেবান চাকমা

রবি চন্দ্র চাকমা

65

839

B-705

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

201.

সুরসেন চাকমা

রগনি চাকমা

75

840

B-674

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

202.

বিশ্বে চাকমা

রাবনা চাকমা

75

841

B-450

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

203.

রেপু মালা চাকমা

ম্বামী রাম চন্দ্র চাকমা

85

842

B-651

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

204.

বসুসেন চাকমা

অর্জুন মনি চাকমা

75

844

B-467

কালাপুনছড়া

25/06/12

205.

দেবাসেত্মা তঞ্চঙ্গ্যা

ম্বামী পুরক চান তঞ্চঙ্গ্যা

68

845

B-675

পুকছড়ি

25/06/12

206.

সুরেন্দ্র চাকমা

পুর্ন্য মোহন চাকমা

71

846

B-420

গন্ডাছড়া

25/06/12

207.

সেন চাকমা

মৃ: বিনোদ চন্দ্র চাকমা

70

843

B-449

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12

208.

মিলে চাকমা

ম্বামী হরিদাশ চাকমা

67

139

B-479

বড় কড়ইদিয়া

25/06/12